Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Zahájení zpracování PUM

Na počátku dubna 2021 jsme zahájili zpracování plánu udržitelné městské mobility (PUM). Jedná se o poměrně obsáhlý strategický dokument, který popíše stávající dopravní situaci ve městě a následně navrhne opatření na nejpalčivější dopravní problémy města. V České republice má tento dokument již zpracováno mnoho měst, Karviná se tak zařadí do skupiny měst a obcí, kterým není jejich dopravní budoucnost lhostejná. PUM bude zpracován na několik částí, mezi ty hlavní patří analytická a návrhová.

V rámci analytické části proběhne řada dopravních průzkumů. Bude se jednat o průzkumy zaměřené na osobní a nákladní dopravu, dostupnost parkování, využívání jízdních kol nebo městské hromadné dopravy. Kromě toho proběhne tzv. průzkum dopravního chování, který bude mít za cíl v náhodně vybraných domácnostech odpovědět na otázky ohledně typického cestování, využívání dopravních prostředků, jejich dostupnosti v domácnostech a další. Všechny informace o stávajícím stavu dopravního systému budou vyhodnoceny a vytvoří tak základ pro plánování rozvoje dopravy na další roky. Součástí analýz bude vytvoření dopravního modelu města, který bude sloužit jako podklad pro vyhodnocení dopadů dopravy na životní prostředí.

Návrhová část dokumentu bude zahrnovat stanovení vize města, strategických cílů a následně opatření, které k naplnění těchto cílů povedou. Půjde o souhrn doporučených projektů a záměrů, které by z různých pohledů měly podpořit udržitelnou dopravu dostupnou pro všechny obyvatele. Několik možných scénářů vývoje bude posouzeno dopravním modelem a vyhodnoceno z hlediska dopadů na životní prostředí.

Veškeré práce na PUM budou důsledně sledovat zástupci vedení města, aby analýzy a doporučení z Centra dopravního výzkumu byly možné co nejlépe převést do praxe. V průběhu zpracování PUM bude důležitou roli hrát veřejnost, tedy zejm. obyvatelé Karviné. Všichni budou mít možnost vyjádřit se pomocí tzv. pocitové mapy k problémům nejen v dopravě, těmito problémy se posléze bude řešitelský tým zabývat. Proběhne několik setkání s veřejností a veřejná projednání, kde bude možnost ze zástupci města i zpracovatele PUM diskutovat. Dokumenty, které budou v průběhu tvorby PUM vytvářeny, budou postupně zveřejňovány na tomto webu k položení případných podnětů.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky