Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Hodnocení priorit pro dopravu v Karviné

V průběhu března a dubna letošního roku se uskutečnil průzkum hodnot a priorit v oblasti dopravy v rámci zpracování Plánu udržitelné mobility města Karviné. Do průzkumu se zapojilo celkem 120 obyvatel Karviné.

Účastníci průzkumu volili nejvýznamnější a naopak nejméně významné hodnoty pro jednotlivá opatření v oblasti dopravy a veřejného prostoru. Nejvýznamnější hodnotou s nejvyšší shodou na základě průzkum jsou kvalitní, bezbariérové, přímé a bezpečné chodníky a pěší propojení, čistota veřejného prostoru, i množství zeleně ve městě, vodní prvky a vybavení sloužící pro odpočinek obyvatel.

Z plánovaných opatření má nejvyšší prioritu zelená a modrá infrastruktura ve městě, která zapadá do konceptu dopravně zklidněného města s hojností zeleně a občanskou vybaveností v obytných čtvrtích. Opatření podporují kvalitu života obyvatel ve městě a úzce souvisí s prioritami při plánování dopravních staveb. Dalšími významnými opatřeními jsou bezpečné cesty do škol (zřizování dopravně bezpečných přechodů, opravy chodníků a revitalizace prostor před vstupem do školních zařízení). V rámci ČR je téma bezpečných cest do škol rozvíjeno koncepčně tzv. Institucionálními školními plány mobility, které do realizace opatření v bezprostředním okolí škol zapojují přímo žáky, rodiče a učitele.

K velmi významným opatřením se řadí také opatření ke snižování intenzit těžké nákladní dopravy, jež je možné uskutečnit realizací obchvatu silnice I/69, za účelem výrazného snížení tranzitní dopravy přes město. Shoda v hodnocení opatření je i v oblasti podpory rychlé a kapacitní železniční dopravy, snižování hluku a zklidnění dopravy v centru města po realizaci obchvatu. Naopak nejméně preferovanými opatřeními jsou podpora služeb sdílených kol, či parkování rezidentů.

Propojení výsledků hodnocených opatření s jednotlivými návrhy scénářů pro rozvoj dopravy v Karviné nám dává odpověď, který ze scénářů je nejvíce ze strany veřejnosti relevantní. Výsledky se nejvíce shodují se scénářem s názvem ,,Karviná rychlá i aktivní‘‘, kdy je doprava v Karviné založena na propojení sítě rychlé, integrované veřejné dopravy v regionu a chůze a cyklistiky ve zklidněném, bezpečném městě s kvalitním veřejným prostorem. Zpracovatel Plánu udržitelné mobility města Karviná bude dále pracovat na jednotlivých scénářích mobility s návrhovými opatřeními. Cílem je sestavit Akční plán s jednotlivými opatřeními, která budou v nejbližších letech v oblasti dopravy a mobility na území Karviné realizovány.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky