Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Dopravní průzkumy byly dokončeny

Sběr dat v rámci průzkumu dopravního chování u karvinských domácností byl zdárně dokončen. Dotázáno bylo 1 103 osob z 600 karvinských domácností a okolních obcí v zájmovém území. Domácnosti zaznamenávaly do cestovních deníků své cesty. Získaná data budou nyní analyzována a jejich interpretací například zjistíme, jaké dopravní prostředky lidé v domácnostech využívali, kolik cest v průběhu dne průměrně podnikli, případně z jakých důvodů daný den cestovali. Výsledky výzkumu pak budou využity při zpracování Plánu udržitelné mobility města Karviné.

Ukončeny byly také průzkumy v MHD, které zahrnovaly záznamy počtu nástupů a výstupů cestujících na jednotlivých zastávkách. Získaná data poslouží jako informace o vytíženosti linek MHD, dále také k dalšímu plánování veřejné dopravy na území města. Data z průzkumů se porovnají se zjištěními z dopravnímu modelu a hodnoty interpretované dopravním modelem tak budou upraveny na základě realizovaného průzkumu a reálných hodnot. Získáme tak přesnější přehled o situaci vytíženosti linek MHD, což v návrhových opatřeních Plánu udržitelné mobility Karviné umožní přesnější plánování.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky